<s id="89flf"><samp id="89flf"><blockquote id="89flf"></blockquote></samp></s>
<tbody id="89flf"><noscript id="89flf"></noscript></tbody>
<tbody id="89flf"><pre id="89flf"></pre></tbody>

<rp id="89flf"><acronym id="89flf"><input id="89flf"></input></acronym></rp>
 • GI?I THI?U

  Nhà máy cao su xingtai ???c thành l?p vào n?m 1962. Ban ??u Nó là m?t Doanh Nghi?p Nhà n??c. N?m 2001, nó ?? ???c tái c?u trúc thành m?t doanh nghi?p h?p tác c? ph?n. Nó có di?n tích h?n 40,000 mét vu?ng và di?n tích xay d?ng là 26,000 mét vu?ng. Tài S?n C? ??nh 110 tri?u Nhan Dan t?, 200 nhan viên ?? ??ng ky, 50 nhan viên chuyên nghi?p và k? thu?t. Các s?n ph?m chính c?a nhà máy c?a chúng t?i là: Vòng ??m cao su ?ng, Con L?n cao su, polyurethane và các s?n ph?m cao su khác. V?i các thi?t b? ki?m tra và ki?m tra tiên ti?n và m?t trung tam nghiên c?u c?ng ngh? k? thu?t cao su ??c bi?t, nó ?? hình thành m?t m? hình kinh doanh m?t C?a Tích h?p R &amp; D, s?n xu?t và bán hàng. ?ay là m?t nhà s?n xu?t chuyên nghi?p c?a Vòng ??m ?ng t?i Trung Qu?c. Trong s? ?ó, các vòng ??m cao su dùng cho ?ng c?p thoát n??c ???c phát tri?n và s?n xu?t vào n?m 1985, phù h?p v?i ?ng s?t d?o, ???c bán cho t?t c? các t?nh, thành ph?, ?? th? và khu t? tr? trên toàn qu?c, và xu?t kh?u sang Hoa K?, Canada, Brazil, Singapore, Trung ??ng và các qu?c gia và khu v?c khác. Nó ???c c?ng nh?n r?ng r?i trong cùng m?t ngành c?ng nghi?p. S?n ph?m C?i và Polyurethane c?ng ?? giành ???c nh?ng l?i khen ng?i t? khách hàng v? ch?t l??ng cao, giá c? h?p ly và d?ch v? t?t.

  xem thêm

  TIN T?C

  G?i y s? d?ng vòng ??m cao su hình ch? O cho van an toàn

  Van an toàn là ph? ki?n an toàn kh?ng th? thi?u cho các n?i h?i, bình áp l?c và ???ng ?ng áp l?c khác nhau, và ???c s? d?ng r?ng r?i trong các l?nh v?c khác nhau nh? d?u khí, c?ng nghi?p hóa ch?t, nhà máy ?i?n, luy?n kim, ?i?n h?t nhan, và qu?c phòng.

  2023-06-21 xem thêm

  Gi?i thi?u v? ?u ?i?m và tính ch?t ma sát c?a vòng quay màu xám

  Vòng ??m ??ng tr?c là m?t b? ph?n ???c phát tri?n vào ??u nh?ng n?m 1970. Sau nhi?u n?m s? d?ng và xác minh, nó ???c s? d?ng r?ng r?i trong thi?t b? niêm phong chuy?n ??ng qua l?i c?a xi lanh th?y l?c áp su?t trung bình và cao.

  2023-06-21 xem thêm

  Tiêu chu?n vòng ??m là gì?

  Theo v?t li?u, vòng ??m có th? ???c chia thành vòng ??m cao su Nitrile, vòng ??m cao su t? nhiên, vòng ??m cao su Neoprene, vòng ??m cao su EPDM, vòng ??m cao su Nitrile hydro hóa, vòng ??m silicon, vòng ??m cao su Flo, vòng ??m cao su silicon flo. Tiêu chu?n vòng ??m là ???ng kính trong ID * ???ng kính day CS.

  2023-06-21 xem thêm

  V?n ?? s?n xu?t có th? x?y ra và phan tích nguyên nhan c?a vòng ch? O silicon

  Vòng ch? O silicon là vòng cao su làm b?ng silica gel có m?t c?t ngang hình tròn. Vì m?t c?t ngang hình ch? O, nên nó ???c g?i là vòng ch? O silicon. Nó ?? ???c s? d?ng r?ng r?i trong các c?ng c? máy móc, tàu, ? t? và hàng kh?ng. Thi?t b? hàng kh?ng v? tr?, máy luy?n kim, máy móc hóa ch?t, máy móc k? thu?t, máy móc xay d?ng, máy móc khai thác m?, máy móc d?u khí, máy móc nh?a, máy móc n?ng nghi?p, và các d?ng c? và mét khác nhau.

  2023-06-21 xem thêm

  xem thêm

  亚洲AV无码AV在线播放,亚洲欧美国产制服图片区,国产亚洲精品精品2020,日本韩国三级aⅴ在线观看
  <s id="89flf"><samp id="89flf"><blockquote id="89flf"></blockquote></samp></s>
  <tbody id="89flf"><noscript id="89flf"></noscript></tbody>
  <tbody id="89flf"><pre id="89flf"></pre></tbody>

  <rp id="89flf"><acronym id="89flf"><input id="89flf"></input></acronym></rp>